Butta.vn - 一个学习和推扬佛法,更新来自越南佛教僧伽会以及世界各地信息的地方。

Butta是越南佛教僧伽会在2019年的卫塞节(Vesak)上启动的社交网络-2019年联合国卫塞节在越南举办,由越南佛教僧伽会、中央信息通信部、各国佛教僧伽会的代表,各部门和团体,各记者及宾客,越南和各国媒体机构,共同参与并见证。

功能 Butta

01
佛教报道
越南及世界各地佛教的资讯和新闻。分享关于佛教的内容和知识。
02
呼叫&聊天
高速和稳定的特点。让僧尼和弟子之间的连接更近。
03
直播
在线播放讲解佛说的课程,让所有佛门弟子可以更方便地接近佛法。

04
数码电视
有关佛教的电视频道和直播。
05
佛教学院
Butta社交平台使用E-Learning的方法来教授和学习佛法。
06
佛门弟子益处
万年历、禅修手册、慈善、旅游、购物、娱乐遵照佛法精神和点滴。
2019卫塞节

Butta发布

董事会

Thượng tọa Thích Đức Thiện
总编辑
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn
副编辑
Thượng tọa Thích Tâm Hải
副编辑
Thượng tọa Thích Nhật Từ
副编辑
Thượng tọa Thích Giác Hiệp
副编辑
Thượng tọa Thích Minh Quang
副编辑
Đại đức Thích Nguyên Chính
副编辑
Đại đức Thích Minh Ân
秘书
Đại đức Thích Quảng Tiếp
副秘书
Đại đức Thích Tuệ Tánh
副秘书
Đại đức Thích Giác Giáo
副秘书
Đại đức Thích Phước Niệm
英语编辑员
Ni sư Thích Diệu Luyến
编辑员

报纸

在4.0时代传教
2019年5月14日
Phật Giáo
步入新时代,全球通信都在一台笔记本电脑,或一部手机中。...
更多

合作伙伴